Fase 2: één jaar later.

Het project ‘Water over mest, de GreenDuo’ is gebaseerd op het principe van water over mest. Met de GreenDuo wordt gelijktijdig met de drijfmest een hoeveelheid water aangewend. Er vinden meting plaats die de ammoniakemissie en stifstofbenutting in kaart brengen. De eerste resultaten, uit zowel de ammoniak meting als de proef naar stikstofbenutting, zijn positief.

 

De tweede fase van SBIR van vervliegen naar benutten is in volle gang en loopt voorspoedig. Met een verbeterde GreenDuo bemester vinden de eerste ammonakemissiemetingen plaats en er wordt gekeken naar stikstofbenutting en de voordelen voor biodiversiteit en lachgasemissie. In 2016 worden deze ammoniakmetingen herhaald om het resultaat beter te onderbouwen.

Verbeterde GreenDuo-bemester

Half augustus 2015 is de verbeterde GreenDuo-bemester opgeleverd voor de veldproeven. Nadat de machine, op locatie, uitgebreid afgesteld is, werkt deze naar behoren. De machine wordt de gehele periode voor de proeven ingezet.

 

DSC04690

Afbeelding 1. De GreenDuo machine gebruikt voor de veldproeven

 

Externe factoren (weer, bodem, gewas, mestsamenstelling en mestgift) zijn van invloed op de hoogte van de ammoniakemissie. Naarmate de mest meer onder invloed van deze factoren ligt varieert de emissie. De toepassing van de GreenDuo speelt in op het gedeeltelijk verdunnen van de oppervlakkig toegediende mest, het “schoonspoelen” van het gewas en verbetering van infiltratie in de bodem.

Onderzoek ammoniakemissie

Voor de onderbouwing van de ammoniakemissie worden emissiemetingen uitgevoerd op vier tijdstippen gedurende het groeiseizoen om zo ook verschillende weers- en bodemomstandigheden mee te nemen. Voor het onderzoek wordt de micrometeorologische massabalansmethode gebruikt. In een meetserie (proef op één tijdstip) wordt steeds de ammoniakemissie van de twee gekozen varianten (Green Duo en zodenbemesting) vergeleken onder dezelfde omstandigheden (zelfde mest, zelfde tijdstip en dus weers- en bodemomstandigheden). Voorafgaand aan de emissiemetingen worden afstellingsmetingen aan de GreenDuo uitgevoerd voor het regelen en vaststellen van de dosering mest en water en de afstelling voor de gewenste mestgift.

 

Voordelen voor de boer

In 2015 is de stikstofbenutting vastgesteld door Wageningen UR. Na bemestingen werden de proefvelden vergeleken op kg droge stof en stikstof opbrengst per hectare. De praktijkproef vergeleek vier snedes.

Het resultaat van deze proef is dat de GreenDuo zorgt voor een goede stikstofbenutting. Hierdoor neemt de behoefte aan kunstmest af, waardoor er minder stikstof aan de bodem hoeft te worden toegevoegd. Bovengronds uitrijden met water is daarnaast goed voor insecten en daarmee voor de vogels. Ook waarborgt de GreenDuo een betere kwaliteit van de bodem (zowel in termen van structuur als in termen van bodemecologie en biodiversiteit in de bodem), aangezien de zode niet wordt ingesneden.

 

Boeren geven aan dat door het insnijden van de zode, gezonde grassen en kruiden verdrukt worden en onkruiden terugkomen. Dit probleem wordt met het gebruik van de GreenDuo voorkomen.


Auteur: Frank Verhoeven 22 december 2015

Blijf op de hoogte